تولید - محصول

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    DAM1 سری الکترونیکی نوع قطع کننده مدار (MCCB)

    قطع کننده های مدار با انتشار الکترونیکی بیش از جریان فعلی
    ویژگی متمایز کننده قطع کننده های مدار الکترونیکی از قطع کننده های حرارتی-مغناطیسی ، کنترل میزان ولتاژ بیش از حد جریان با مدار الکترونیکی است. کنترل الکترونیکی توسط ریزپردازنده انجام می شود. در هنگام طراحی مدار الکترونیکی ، بدترین احتمالات برای کار در هنگام کار در نظر گرفته شده است. در جریانهای مدار بالا ، باز شدن مستقیم بدون کارکرد مدار الکترونیکی اطمینان حاصل شده است. به این ترتیب احتمال خرابی در مدار الکترونیکی از بین رفته است. - حداکثر ، حداقل ، متوسط ​​و غیره این ویژگی امکان استفاده گسترده را برای قطع کننده فراهم می کند علاوه بر این ، قطع کننده های مدار الکترونیکی تحت تأثیر دمای محیط قرار نمی گیرند.