تولید - محصول

 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 سری 125 MCCB ABB ISOMAX

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال شینه ها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ و مهره ها برای نصب آن بر روی صفحه نصب است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان بر روی ریل DIN نصب کرد ....
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 سری MCCB ABB ISOMAX1

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال میلگردها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ ها و مهره ها برای نصب صفحه نصب آن است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان روی ریل DIN نصب کرد. • وزن و وزن ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 سری MCCB ABB ISOMAX S3

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال میلگردها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ ها و مهره ها برای نصب صفحه نصب آن است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان روی ریل DIN نصب کرد. • وزن یک ...
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: • تماس با زنگ هشدار ؛ • تماس کمکی ؛ • تحت ولتاژ؛ • انتشار شانت. • مکانیزم عملکرد را کنترل کنید. • مکانیزم عملکرد برق ؛ • دستگاه پلاگین ؛ • دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال میلگردها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، یک سری پیچ و مهره برای نصب روی آن • یک صفحه نصب است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توانید روی • ریل DIN نصب کنید. • وی ...
 • DAM1 630 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 630 سری MCCB ABB ISOMAX

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال میلگردها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ ها و مهره ها برای نصب صفحه نصب آن است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان روی ریل DIN نصب کرد. • وزن و وزن ...
 • DAM1 800 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 800 سری MCCB ABB ISOMAX

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال شینه ها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ و مهره ها برای نصب آن بر روی صفحه نصب است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان بر روی ریل DIN نصب کرد ....
 • DAM1 1600 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 سری 1600 MCCB ABB ISOMAX

  مزایا • نصب مستقل دستگاههای کمکی: تماس با زنگ هشدار ؛ تماس کمکی؛ تحت ولتاژ آزاد انتشار شنت دسته مکانیسم کار مکانیزم عملکرد برق؛ دستگاه پلاگین دستگاه بیرون کشیدن ؛. • مجموعه استاندارد هر قطع کننده مدار شامل اتصال شینه ها یا شاخه های کابل ، جداکننده های فاز ، مجموعه ای از پیچ و مهره ها برای نصب آن بر روی صفحه نصب است. • با کمک گیره مخصوص 125 و 160 واحد می توان بر روی ریل DIN نصب کرد ....